Als u overweegt een traplift te laten installeren in 2018, dan vraagt u zich waarschijnlijk af of u een deel van de kosten vergoed kunt krijgen. En bij welke instanties u hiervoor terecht moet. Het antwoord hierop is niet heel eenvoudig te vinden aangezien er de laatste jaren, en met name begin 2015, flink wat is veranderd. Financiële bijdragen door de overheid voor gezondheidszorg in Nederland wordwn nu verstrekt door de gemeente, en is afhankelijk van hun analyse naar uw situatie. We zetten het graag voor u op een rijtje zodat u zelf kunt inschatten wat voor u relevant is en of u in aanmerking komt voor een traplift vergoeding.

De belangrijkste punten:

 • Vergoeding van een traplift loopt via uw gemeente
 • De gemeente beslist of een traplift de beste oplossing is voor uw situatie
 • Het beleid verschilt per gemeente
 • Voor deze tegemoetkoming maakt u aanspraak op:
  • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) of
  • een pgb (persoonsgebonden budget)
 • Trapliften (en andere hulpmiddelen) zijn sinds 2014 niet meer fiscaal aftrekbaar. WMO vervangt deze subsidieregeling.

Vernieuwde regelgeving sinds 2015 omtrent vergoeding traplift

Uw gemeente is er voor verantwoordelijk dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De gemeente kan u thuis ondersteuning bieden door middel van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Aan deze wet is in 2015 het e.e.a. gewijzigd. Hoe deze ondersteuning er nu precies uitziet verschilt per situatie en hangt voornamelijk af van uw zorgvraag. In dit geval gaan we alleen uit van een traplift, maar indien u ook voor andere zaken zorg nodig heeft kan de situatie voor u afwijken.

Het gaat nu om uw specifieke situatie

Om diezelfde reden doet de gemeente altijd eerst onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Dit onderzoek gebeurt in overleg met u, en eventuele betrokkenen zoals een mantelzorger. U kunt hierbij ook hulp van een cliëntondersteuner aanvragen, dit kan ook via uw gemeente. Een clientondersteuner treedt op als onafhankelijke bemiddelaar en kan u helpen om uw situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Tijdens dit onderzoek wordt er onder andere gekeken of u al andere financiele ondersteuning ontvangt, bijvoorbeeld van uw zorgverzekering of de jeugdwet. Belangrijk om te weten is dat de gemeente beslist hoe zij uw zorgvraag het beste in kunnen vullen. Dit houdt in dat u niet per sé een traplift krijgt als u daar om vraagt. Het kan zijn uw gemeente in vergelijkbare situaties een verhuisregeling inzet en dat daarom ook in uw situatie voorstelt. Dit verschilt per gemeente.

WMO (PGB) als uw traplift vergoeding

In het geval dat de gemeente ook vindt dat u in aanmerking komt voor financiele ondersteuning van uw traplift kunt u zorg in natura krijgen (de gemeente regelt uw traplift) of een persoongebonden budget (pgb), u krijgt dan een budget waarmee u zelf uw zorg aankoopt, en dus een traplift van financiert. In het geval dat u voor een pgb kiest dient u wel maandelijks ook een eigen bijdrage te leveren, waarbij de hoogte o.a. afhankelijk is van uw inkomen. Het is om die reden verstandig eerst een berekening te doen van de verwachte kosten van eigen bijdrage, aangezien deze kosten op den duur meer kunnen zijn dan het zelfstandig aanschaffen van een traplift zonder WMO.

Over een traplift vergoeding kan men dan eigenlijk niet meer spreken. Indien u het niet eens bent met de WMO beslissing van uw gemeente kunt u daar bezwaar tegen maken (externe link). Bijvoorbeeld als de gemeente volgens u uw situatie niet goed inschat, of als u het niet eens bent met de oplossing die de gemeente voordraagt, zoals verhuizen in plaats van een traplift. Dit bezwaarschift moet u wel binnen zes weken indienen na het moment dat u het WMO-besluit van uw gemeente te horen heeft gekregen.

Uw eigen bijdrage bij een traplift vergoeding

Als u in aanmerking komt voor een traplift vergoeding betekent dit niet dat de gemeente dit geheel betaalt. Er een eigen bijdrage in rekening gebracht voor de afschrijfkosten van de traplift en uw inkomen. Specfifiek: de hoogte van de eigen bijdrage voor uw pgb zijn afhankelijk van uw leeftijd, thuissituatie en uw gedeelde inkomen:

Leeftijd:

Uw leeftijd is relevant omdat de hoogte van de eigen bijdrage verschilt voor wel-en niet persioensgerechtigden. Was u uiterlijk op 31 januari 2015 pensioengerechtigd? Dan wordt voor het hele jaar de eigen bijdrage berekend op basis van de pensioengerechtigde leeftijd. Als u na 31 januari 2015 pensioengerechtigd bent geworden, dan wordt het hele jaar de eigen bijdrage op basis van de niet-pensioengerechtigde leeftijd berekend.

Inkomsten:

Uw (gezamenlijke) inkomsten zijn de belangrijkste bepaler voor de hoogte van uw eigen bijdrage. Uw officiele verzamelinkomen wordt vastgesteld door de belastingdienst en op basis daarvan wordt deze berekening gedaan. U moet hierbij denken aan:

 • Inkomsten uit werk of een uitkering, en woning.
 • Inkomsten uit aandelen en dividend.
 • Opbrengsten uit beleggingen en spaargeld.

Vermogen in Box3:

Heeft u naast uw inkomen in box 1 ook spaargeld en/of bezittingen in box 3? dan telt dit ook mee voor uw eigen bijdrage. Indien u geen belastingaangifte doet is dit punt niet relevant.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage traplift vergoeding:

Stel U ben 67 en getrouwd en geen bezittingen in box3 dan. Dan schaalt uw eigen bijdrage in 2018 als volgt: Jaarinkomen – hoogte maandelijkse eigen bijdrage:

Hoogte van uw eigen bijdrage voor een traplift vergoeding WMO
Hoogte van uw eigen bijdrage voor een traplift vergoeding via WMO gemeente ten opzichte van uw (gezamenlijk) jaarinkomen

Deze berekening kunt u zelf uitvoeren op de website van CAK. U ziet dat de maandelijkse eigen bijdrage snel oploopt indien u een hoger inkomen heeft. Daarom is het verstandig om de aanschafprijs van een traplift zonder wmo (en dus zonder eigen bijdrage) te overwegen aangezien deze soms al binnen een jaar kan zijn terug verdient als u dit zelf financiert en verder geen aanspraak hoeft te maken op WMO voor andere zorgbehoeften naast een traplift. Stel u overweegt een traplift met een totale aanschafprijs van 9500 euro en uw gezamenlijk jaarinkomen is 40.000 euro. Dan zou u met een eigen bijdrage van 280,67 deze traplift in ruim 2,5 jaar zelf kunnen hebben gefinancierd, en zult u dus na ruim 2,5 jaar meer dan de aanschafprijs beginnen bij te dragen. Op deze manier is de traplift vergoeding eerder een traplift lening.

screenshot website CAK traplift vergoeding
Op de website van CAK berekent u zelf eenvoudig de hoogte van uw eigen bijdrage bij een traplift vergoeding.

We kunnen dus concluderen dat het niet verstandig in om altijd een PGB via WMO aan te vragen voor een traplift vergoeding. Zoals hierboven is aangetoond wordt dit steeds minder aantrekkelijk hoe meer u verdient. Houd er wel rekening mee dat we in dit voorbeeld alleen hebben gekeken naar een situatie waarin de traplift vergoeding het enige doel van het PGB was. Dit is voor iedereen anders. Heeft u bijvoorbeeld ook thuiszorg of vervoer nodig, dan zal dit kosten-baten plaatje er heel anders uitzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.